ภาพถ่ายบรรยากาศวันเข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตรประจำปี ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒๒

ภาพถ่ายของวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จะแบ่งออกเป็น ๒ ชุด คือ ชุดที่ ๑ เป็นบรรยากาศก่อนเข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตร และ ชุดที่ ๒ เป็นช่วงที่นักเรียนได้เข้าห้องประชุมและช่วงพิธีการต่างๆ

ภาพถ่ายชุดที่ ๑

ภาพชุดที่สอง อดใจรอสักนิด เร็วๆ นี้