รายการหมอชิตติดจอ ช่วง spot light ตอน งานช่างแทงหยวก โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายการนี้บันทึกเทปโทรทัศน์เมื่อวัีนที่ ๒ กันยาน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในงานการประกาศขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งในงานดังกล่าวทางโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ได้เกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำเนินการจัดแสดงงานเกี่ยวกับงานช่างแทงหยวก โดยจัดเต็มพื้นที่โถงกลางหน้าหอประชุมเล็ก ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานช่างแทงหยวก คือ อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัิติการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านงานช่างฝีมือศิลปะ กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รวมทั้งช่างแทงหยวกที่ได้รับเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ ช่างแทงหยวกจากวัดอัปสรสวรรค์ และช่างแทงหยวกจากจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ขอขอบพระคุณ สถานีโทรศัทน์สี ช่อง ๗ และรายการ หมอชิตติดจอ ที่ได้กรุณามาถ่ายทำรายการ และร่วมกันเผยแพร่งานช่างฝีมือดั้งเดิมของไทย ซึ่งกำลังจะสูญหายให้คนไทยได้เรียนรู้ และรู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น