ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี ๒๕๕๕

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ประจำปี ๒๕๕๕

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ร่วมกับเงินบริจาคของผู้ที่เห็นคุณค่าและซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร การอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมไทยโบราณของชาติไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ การเปลี่ยนอาชีพของราษฎรไทยบางท้องถิ่น ได้แก่ ชาวไทยภูเขาที่ปลูกฝิ่น หรือราษฎรที่มีอาชีพตัดไม้ทำลายป่าให้หันมาประกอบงานหัตถกรรม อีกทั้งราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีศูนย์ฝึกอบรมและจัดจำหน่ายผลงานของสมาชิกอยู่หลายแห่งทุกภูมิภาค อาทิ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ำ จังหวัดลำปาง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตุงติง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม บ้านจาร บ้านส่องดาว จังหวัดสกลนคร และศูนย์ศิลปาชีพ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น*

*ที่มา ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ภาพชุดที่ ๑ ก่อนการเดินทางไปร่วมพิธีไหว้ครูช่างฯ

ภาพชุดที่ ๒ บรรยากาศก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูช่างฯ ภายในศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ภาพชุดที่ ๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพ

ภาพชุดที่ ๔ หลังจากร่วมพิธีไหว้ครูช่างฯ เรียบร้อยแล้ว

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา เป็นประจำทุกปี