ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : บรรยากาศวันชมวัดชมวัง ประจำปี ๒๕๕๗

บรรยากาศวันชมวัดชมวัง

๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ นักเรียนใหม่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมความงดงามของพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีศาสดาราม อีกทั้งยังมีโอกาสได้ขึ้นไปชมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งถือเป็นสิริมงคลของชีวิตของนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ทุกคน