อาจารย์ทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม

นายทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม หัวหน้าแผนกช่างหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

อาจารย์ทนงศักดิ์ กลิ่นธรรม

 • ตำแหน่งปัจจุบัน
  • นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติงาน
   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านงานช่างฝีมือศิลปะ กองศิลปะกรรม สำนักพระราชวัง
  • พ.ศ. ๒๕๕๔ หัวหน้าแผนกช่างฝีมืองานช่างปั้น
  • พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนและดูแลแผนกช่างฝีมือช่างหัวโขน
 • ประวัติด้านการศึกษา
  • พ.ศ. ๒๕๓๙ จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.ปทุมธานี คณะศิลปกรรม
   เอกประติมากรรมไทย (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)
  • พ.ศ. ๒๕๓๗ จบ ปวส. จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
   คณะศิลปประจำชาติ เอกประติมากรรมไทย
  • พ.ศ. ๒๕๓๕ จบ ปวช. จากวิทยาลัยศิลปหัตกรรมกรุงเทพฯ คณะวิจิตรศิลป์
 • ประวัติและผลงาน
  • พ.ศ. ๒๕๔๗ พฤศจิกายน ๒๖ ปั้นต้นแบบพระฤาษี ให้กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ
   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวราชาทินัดดามาตุ
  • พ.ศ. ๒๕๔๗ ธันวาคม ๗ บรรยายความรู้ทางวิชาการเรื่องประวัติและขึ้นตอนการสร้าง
   งานหัวโขน ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิปลกรรม
  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มิถุนายน ๒๔ -๒๕ บรรยายความรู้ทางวิชาการ “โครงการสืบสานคติความเชื่อเรื่องหัวโขนและการสาธิตศิลปะการประดิษฐ์หัวที่ ให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต”Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!