อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม

บุญชัย ทองเจริญบัวงาม

อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม

 • ตำแหน่งปัจจุบัน
  • นักจัดการงานในพระองค์ปฏิบัติงาน
   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านงานช่างฝีมือศิลปะ กองศิลปะกรรม สำนักพระราชวัง
  • หัวหน้าแผนกช่างฝีมือประดับมุก
  • อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตรลดา (มัธยม) และ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
  • อาจารย์พิเศษวิชาไทยศึกษา
   คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอำนวยการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิบัญญาทางวัฒนธรรม
   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  • ที่ปรึกษาด้านผ้าจกของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์
   ในพระบรมมหาราชวัง
 • ประวัติและผลงาน
  • หัวหน้าควบคุมเครื่องสด (งานช่างแทงหยวก) ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
   สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • รางวัลชนะเลิศการประกวดการแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด
   ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๓ ปีซ้อน (ระหว่างปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐)
  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ หัวหน้าควบคุมช่างเครื่องสด (งานช่างแทงหยวก) ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินฺทริโย) วัดศรีธรรมมาราม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หัวหน้าควบคุมช่างเครื่องสด (งานช่างแทงหยวก) ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง "ผ้าจกไท – ยวน ราชบุรี กับความงาม" และเรื่องเกี่ยวกับวิชาช่างสิบหมู่ในพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะวิชาช่างเครื่องสด (งานช่างแทงหยวก)
   เป็นเวลานานกว่า 10 ปี
  • ผู้เสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม "งานช่างแทงหยวก" ประจำปี ๒๕๕๔
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • โทรศัพท์ : มือถือ
  • 081 349 4960
  • สามารถติดต่อท่านได้ในช่วงเวลา 08.00 น. - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุด


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!