รายชื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

รายชื่อของเจ้าหน้าที่และพนักงานในฝ่ายต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้

งานธุรการ


นางสาวสุรีรัตน์ ภู่เชิด เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวสุรีรัตน์ ภู่เชิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยอดชาย เกียรติ์ศิริกังวาล เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายยอดชาย เกียรติ์ศิริกังวาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพุทธชาด  บุญประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวพุทธชาด บุญประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ

นางศศินันท์ ชาลีวัน เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางศศินันท์ ชาลีวัน
เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ

นางสาวช่อลัดดา ภานุมาศ เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวช่อลัดดา ภานุมาศ
เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ


งานโสตศึกษา และงานสันทนาการ

นายประเทือง ทองรอด งานโสตศึกษา และงานสันทนาการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายประเทือง ทองรอด
งานโสตศึกษา และงานสันทนาการ

นางสาวกรรชรส วัชโรทัย งานโสตศึกษา และงานสันทนาการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวกรรชรส วัชโรทัย
งานโสตศึกษา และงานสันทนาการ


งานอาคารและสถานที่
นายประสิทธิ์ ท่ากระเชียง ที่ปรึกษางานอาคารและสถานที่ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายประสิทธิ์ ท่ากระเชียง
ที่ปรึกษางานอาคารสถานที่

นางจำนงค์ วงษ์เป็ง งานอาคารสถานที่และบริการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางจำนงค์ วงษ์เป็ง
งานอาคารสถานที่และบริการ

นางคำมูล สาระธรรม งานอาคารสถานที่และบริการ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางคำมูล สาระธรรม
งานอาคารสถานที่และบริการ
ฝ่ายปกครอง
นายประสิทธิ์ ท่ากระเชียง ฝ่ายปกครองและที่ปรึกษางานอาคารสถานที่ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นายประสิทธิ์ ท่ากระเชียง
ฝ่ายปกครองและที่ปรึกษางานอาคารสถานที่


เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ
นางจันทนี อินทรนัท เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางจันทนี อินทรนัท
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ


งานห้องสมุด

นางสาวสุกัญญา ประจักษ์จิตต์ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวสุกัญญา ประจักษ์จิตต์
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด

นางสาวช่อลัดดา ภานุมาศ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

นางสาวช่อลัดดา ภานุมาศ
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด
Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!