แผนกวิชาช่างฝีมืองานเขียน รุ่นที่ ๒๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผนกวิชาช่างฝีมืองานเขียน
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
นางสาวกนกพร หอมฉุน
นางสาวกุลทรัพย์ วิไลราษฎร์
นายเกษมสันต์ กำยา
นายฉัตรบดินทร์ ทัพโพชา
นายณัฐกิตติ์ หลายประดิษฐ์
นายณัฐดนัย คนคล่อง
นายณัฐพงษ์ กุลโพนเมือง
นายณัฎฐภีมพล บุญฤทธิ์เขมากร
นายดนัย ทองแก้ว
๑๐ นายธนากร สุขศรีรัตนวิชัย
๑๑ นายธีร อชิรวโรดม
๑๒ นางสาวนภัสฑร นเรศพงษ์
๑๓ นายนราธิป เดชาไชยกุล
๑๔ นายนิคม จำปาโพธิ์
๑๕ นายบดินทร์ พลธรส
๑๖ พระบุญชู หวานฉ่ำ
๑๗ นายปฎิพัทธ์ ละครไชย
๑๘ นางสาวปัญฐ์ชนิตช์ รัตนวิไล
๑๙ นางสาวผกาพร มุ่งดี
๒๐ นายพินิจ จิตต์โชติ
๒๑ นายพจนา สะแกนอก
๒๒ นายพรชัย เทียนชัย
๒๓ นางพชรพร ปิยะดิษฐ์
๒๔ นายพงษ์ปกรณ์ อาบทอง
๒๕ นายภาสวี ศรีเมือง
๒๖ นางสาวสมบูรณ์ โตยะบุตร
๒๗ นายสิริภพ นามวงศ์
๒๘ นายสุทิน พลทหาร
๒๙ นายสุพจน์ พุ่มเลิศ
๓๐ นางสาวสุภาพร บุญแม้น
๓๑ นายสุรเชษฐ พิพัฒน์ภูรี
๓๒ นายอภิสิทธิ์ ยกย่องกิจ
๓๓ นางสาวอลิสา แสงอรุณ
๓๔ นางสาวอุทัยวรรณ จงวิศิษฐ์ศักดิ์
๓๕ นางสาวอัญชลี กะไมย์
๓๖ นายเอกกมล อนันตกุล

ผู้ที่สอบผ่านตามรายชื่อข้างต้น ต้องติดต่อขอรับใบมอบตัวนักศึกษาที่ห้องวิชาการ ภายในวันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ

ตาราง : ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๖๐
วันที่ เรื่อง
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบ
  ๑. ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ http://www.rcmsc.com
  ๒. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ณ หออุเทสทักสินา
  ๓. เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/royal.craftsmen
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนมอบตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันเปิดภาคเรียน

สถานที่มอบตัวนักเรียน ณ ห้องวิชาการ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้หากท่านไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนฯ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในวันมอบตัว

  • ๑. ใบมอบตัวนักศึกษา และ หนังสือค้ำประกัน (เงินประกัน)
  • ๒. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงจากโรงพยาบาล (ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่มอบตัวฯ)
  • ๓. ค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๐ บาท (จะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อสำเร็จการศึกษา)

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่

ลงประกาศ ณ วันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!