แผนกวิชาช่างฝีมืองานปั้น รุ่นที่ ๒๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผนกวิชาช่างฝีมืองานปั้น
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
นางสาวกิจณา บุญแก้ว
นายกีรติ กุมุทจุไร
นายโกสินทร์ รุ่งเรือง
นายโกสินทร์ สุดดี
นายจารุพล เอมโอษฐ
นายจุลเกียรติ จันทสิทธิ์
นายฉัตรชัย เอกพานิช
นายเชิงชาย จันแต้
นายณัฐพงศ์ กิจธนะเสรี
๑๐ นายธนันพัชร์ ศรีบริบูรณ์
๑๑ นายธีระเดช ทองน้อย
๑๒ นายนที สร้อยศรี
๑๓ นายนนทพัทธ์ กุลกิจวุฒินันท์
๑๔ นายประดิษฐ์ สุกาศล
๑๕ นางพรพรหมรัตน์ นลินพงศ์
๑๖ นางสาวรัตนาวดี มวลสุข
๑๗ นางสาวลาวัณย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
๑๘ นาวสาววรัญญา เอ๊าเจริญ
๑๙ นายศรายุทธ พิมพ์สมแดง
๒๐ นายศรัญยู จันทร์บัว
๒๑ นางสาวสุคนฑมาศ ปลาทอง
๒๒ นายสัณธิวัฒน์ ตันติถาวร
๒๓ นายอุทิศ พุฒสังข์

ผู้ที่สอบผ่านตามรายชื่อข้างต้น ต้องติดต่อขอรับใบมอบตัวนักศึกษาที่ห้องวิชาการ ภายในวันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ

ตาราง : ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๖๐
วันที่ เรื่อง
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบ
  ๑. ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ http://www.rcmsc.com
  ๒. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ณ หออุเทสทักสินา
  ๓. เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/royal.craftsmen
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนมอบตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันเปิดภาคเรียน

สถานที่มอบตัวนักเรียน ณ ห้องวิชาการ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้หากท่านไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนฯ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในวันมอบตัว

  • ๑. ใบมอบตัวนักศึกษา และ หนังสือค้ำประกัน (เงินประกัน)
  • ๒. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงจากโรงพยาบาล (ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่มอบตัวฯ)
  • ๓. ค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๐ บาท (จะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อสำเร็จการศึกษา)

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่

ลงประกาศ ณ วันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!