แผนกวิชาช่างฝีมืองานหัวโขน รุ่นที่ ๒๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผนกวิชาช่างฝีมืองานหัวโขน
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
นายกิตติภูมิ ชินณปัญจะภากร
นายชลธิช อ่ำสอน
นายธีรพล ชุ่มเล็ก
นายธีรพันธ์ สุทธิ์ฤทธิ์
นายภานุพงศ์ นวลใย
นายมงคล เรืองสุขา
นางสาวมธิตา ดีหมั่น
ว่าที่ร้อยตรียอดยิ่ง ชโลปถัมภ์
นายรพีพัสตร ทิพย์จักร
๑๐ นายวิทัศน์ ดำรงศักดิ์กุล
๑๑ นายวีรากร จันทรประดับ
๑๒ นายวีระศักดิ์ สุขล้ำ
๑๓ นายอภิรมย์ รุ่งแสง
๑๔ นายอเสข ราวะรินทร์

ผู้ที่สอบผ่านตามรายชื่อข้างต้น ต้องติดต่อขอรับใบมอบตัวนักศึกษาที่ห้องวิชาการ ภายในวันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ

ตาราง : ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๖๐
วันที่ เรื่อง
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบ
  ๑. ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ http://www.rcmsc.com
  ๒. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ณ หออุเทสทักสินา
  ๓. เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/royal.craftsmen
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนมอบตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันเปิดภาคเรียน

สถานที่มอบตัวนักเรียน ณ ห้องวิชาการ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้หากท่านไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนฯ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในวันมอบตัว

  • ๑. ใบมอบตัวนักศึกษา และ หนังสือค้ำประกัน (เงินประกัน)
  • ๒. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงจากโรงพยาบาล (ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่มอบตัวฯ)
  • ๓. ค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๐ บาท (จะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อสำเร็จการศึกษา)

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่

ลงประกาศ ณ วันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!