แผนกวิชาช่างฝีมืองานเขียน รุ่นที่ ๒๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผนกวิชาช่างฝีมืองานเขียน
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
นางสาวกาญจนา นาคแดง
นายกีรติ กุมุทจุไร
นางสาวจุฑามาศ ปราบสิทธิ์
นายณัฐพงศ์ กิจธนะเสรี
นายธนพล วิชัยยันต์
นายธีรพันธ์ สุทธิ์ฤทธิ์
นางสาวนวลจันทร์ ศรีคะรัตน์
นางสาวนีรชา ศิริจานุกุล
นายพงศกร จิตรีเชื้อ
๑๐ นางสาวพรรณี เกตุจ้อย
๑๑ นางสาวพรรพิมล ใจช่วงโชติ
๑๒ นางสาวพิชญธิดา หมวกทอง
๑๓ นายภาสวี ศรีเมือง
๑๔ นายมานิต ไพโรจน์อนันต์
๑๕ นางวลัยลักษณ์ นวพงศ์
๑๖ นายวิบูลย์ โชติรสสุคนธ์
๑๗ นายวัฒนา วรสารศิริ
๑๘ นายศุภสิน อรุณเรื่อ
๑๙ นายสวิตต์ ทัศนัยวรพงศ์
๒๐ นางสาวสุชาดา ธาระวานิช
๒๑ นางสาวสุธาวัลย์ ฤทธิรัตน์
๒๒ นางสาวสุนีย์ อัศวชนะการ
๒๓ นางสาวสุพิศชา คำเจียม
๒๔ นายสุรทิน โยสอาด
๒๕ นายสุวิจักษณ์ ณัฐกุลศิริภคเวท
๒๖ นางสาวสุวิมล เลาหสุวรรณพานิช
๒๗ นางสาวอนุธิดา นาคปาน
๒๘ นางสาวเอวาลิล นุสดิน

ผู้ที่สอบผ่านตามรายชื่อข้างต้น ต้องติดต่อขอรับใบมอบตัวนักศึกษาที่ห้องวิชาการ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ

ตาราง : ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๖๑
วันที่ เรื่อง
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบ
  ๑. ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ http://www.rcmsc.com
  ๒. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ณ หออุเทสทักสินา
  ๓. เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/royal.craftsmen
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียนมอบตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันเปิดภาคเรียน

สถานที่มอบตัวนักเรียน ณ ห้องวิชาการ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้หากท่านไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนฯ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในวันมอบตัว

  • ๑. ใบมอบตัวนักศึกษา และ หนังสือค้ำประกัน (เงินประกัน)
  • ๒. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงจากโรงพยาบาล (ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่มอบตัวฯ)
  • ๓. ค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๐ บาท (จะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อสำเร็จการศึกษา)

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่

ลงประกาศ ณ วันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!