แผนกวิชาช่างฝีมืองานปั้น รุ่นที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผนกวิชาช่างฝีมืองานปั้น
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
นายฉัตรบดินทร์ ทัพโพชา
นายณัฎฐวุฒิ์ กฤษณลีลา
นายทศพร วารีรักษ์
นายธรรม ณฐภฐ จินตนาอุดมศักดิ์
นายปฎิพัทธ์ ลครไชย
นางสาวปริมพร ชาญสายชลนะธี
นายมานพ ธนาสนะ
นายวีระชัย เกษสุริยงค์
นายสสส์ยศ ศิริพรเลิศ
๑๐ นายสุพจน์ พุ่มเลิศ

ผู้ที่สอบผ่านตามรายชื่อข้างต้น ต้องติดต่อขอรับใบมอบตัวนักศึกษาที่ห้องวิชาการ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ

ตาราง : ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๖๑
วันที่ เรื่อง
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบ
  ๑. ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ http://www.rcmsc.com
  ๒. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ณ หออุเทสทักสินา
  ๓. เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/royal.craftsmen
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียนมอบตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันเปิดภาคเรียน

สถานที่มอบตัวนักเรียน ณ ห้องวิชาการ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้หากท่านไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนฯ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในวันมอบตัว

  • ๑. ใบมอบตัวนักศึกษา และ หนังสือค้ำประกัน (เงินประกัน)
  • ๒. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงจากโรงพยาบาล (ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่มอบตัวฯ)
  • ๓. ค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๐ บาท (จะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อสำเร็จการศึกษา)

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่

ลงประกาศ ณ วันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!