แผนกวิชาช่างฝีมืองานหัวโขน รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผนกวิชาช่างฝีมืองานหัวโขน
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
นายณัฐภูมิเศรษฐ สุวรรณศรี
นายนฤพล ชูนุช
นายนิธิภัทร เดชเกตุ
นายภูดิส สะอิ้งทอง
นายมนตรี ช่างคิด
นางสาวราณี รัมมะศักดิ์
นายสุนาถ ถนอมผิว

ผู้ที่สอบผ่านตามรายชื่อข้างต้น ต้องติดต่อขอรับใบมอบตัวนักศึกษาที่ห้องวิชาการ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ

ตาราง : ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๖๑
วันที่ เรื่อง
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบ
  ๑. ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ http://www.rcmsc.com
  ๒. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ณ หออุเทสทักสินา
  ๓. เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/royal.craftsmen
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียนมอบตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันเปิดภาคเรียน

สถานที่มอบตัวนักเรียน ณ ห้องวิชาการ หออุเทสทักสินา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้หากท่านไม่มามอบตัวตามกำหนดเวลาข้างต้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนฯ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในวันมอบตัว

  • ๑. ใบมอบตัวนักศึกษา และ หนังสือค้ำประกัน (เงินประกัน)
  • ๒. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงจากโรงพยาบาล (ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่มอบตัวฯ)
  • ๓. ค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๐ บาท (จะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อสำเร็จการศึกษา)

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่

ลงประกาศ ณ วันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!